November 22, 2019 - Vienna, Austria

Bývalí  zamestnanci spoločnosti PPC ČAB sa stretli v úctyhodnom počte 87 ľudí!

Spomínanie na časy, kedy ľudia zdieľali spoločné prostredie a navzájom ich spájali záujmy a ciele, bývajú vždy príjemnými. Minulý rok sa uskutočnilo pilotné stretnutie bývalých zamestnancov závodu PPC ČAB a pre veľký úspech sa účastníci priamo dohodli, že sa o rok uvidia znova. Daný sľub sa podarilo zrealizovať 14. novembra 2019, kedy sa v hojnom počte 87 ľudí, zhromaždili bývalí kolegovia v priestoroch ich starej dobrej „Porcelánky“ v Čabe pri Nitre.

Na úvod sa prítomným prihovoril bývalý riaditeľ p. Ing. Pupák, a po ňom sa slova ujala najstaršia účastníčka stretnutia, p. Škoricová (92r). Vitálna dáma všetkých ohromila svojim profesionálnym a zároveň úprimným príhovorom. Pri slovách, ktoré oživili chvíle, kedy títo ľudia prekračovali brány závodu a usilovali sa o prosperitu „Porcelánky“, sa na tvárach účastníkov rozlial výraz dojatia i hrdosti. Kiežby všetci zamestnanci cítili takú vzájomnú súdržnosť a pracovnú motiváciu ako títo bývalí zamestnanci kedysi. Podaktorí z nich tu pracovali celý svoj život, niektorí kratšie, no spája ich kus minulosti prežitej pod komínom tejto fabriky a to, že im jej osud nikdy nebude ľahostajný.

Súčasný riaditeľ p. Ing. Janáč uvítal bývalých zamestnancov na pôde závodu a pozval ich na prehliadku výroby, aby na vlastné oči mohli vidieť, akými zmenami a vylepšeniami ich niekdajšie pôsobisko prešlo. Rozdelení do troch skupín sa účastníci so záujmom vybrali do výrobných hál. Zmien, ktoré sa udiali za posledný rok, nie je málo, a preto bola exkurzia pútavá i pre tých, ktorí sa stretnutia zúčastnili aj vlani. Tí, ktorí navštívili výrobu skutočne po dlhých rokoch, ocenili stupeň automatizácie, zmodernizovania priestorov i pracovných postupov, ktoré tu boli zavedené.

Po návrate pokračovali bývalí kolegovia v spomínaní a priateľskej debate v pohodovej, priam rodinnej atmosfére. Pri rozlúčkovom poďakovaní zo strany p. Ing. Pupáka boli kolegovia informovaní, že ďalšie stretnutie sa uskutoční pri príležitosti 65. výročia spustenia výroby v závode PPC ČAB. Termín bude včas potvrdený a všetci záujemcovia sú srdečne pozvaní.

Úprimne ďakujeme organizátorom a účastníkom podujatia za ich priazeň a prejavenú lojalitu.