Naša vízia

01
Byť uznávaný ako svetový technologický líder v oblasti izolátorov a súvisiacich zariadení / služieb.
02
Dôkladne porozumieť potrebám a požiadavkám zákazníkov a postarať sa o ich naplnenie.
03
Upevňovať lojalitu zamestnancov a pre nové talenty byť atraktívnym zamestnávateľom.
04
Recyklovateľnými výrobkami a trvale udržateľnou výrobou sa stať priekopníkom v oblasti cirkulárnej ekonomiky.

Naše hodnoty

PPC Insulators je globálnym podnikom a ako taký má záujmové skupiny (zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov, akcionárov a okolie), ktoré predstavujú rôzne skupiny ľudí. Túto rôznorodosť vnímame ako jednu z našich najväčších predností. Na to, aby sme zabezpečili, že táto rôznorodosť zostane zachovaná, vytvorili sme nasledovné firemné hodnoty, aby nás viedli v našich podnikateľských aktivitách.
Vytváranie hodnoty
Vytváranie hodnoty

S cieľom zaistiť dlhodobú prosperitu svojich záujmových skupín sa PPC zaväzuje zvyšovať svoju hodnotu prostredníctvom tvorby trvalého zisku a rastu.

Vzájomný rešpekt a orientácia na ľudí
Vzájomný rešpekt a orientácia na ľudí

Ku všetkým ľuďom v podniku a aj mimo neho budeme pristupovať s rešpektom a profesionálnym spôsobom. PPC sa zaviazala, že bude dobrým zamestnávateľom, ktorý zabezpečí rozvoj svojich zamestnancov, bude ich informovať a uplatňovať transparentnosť

Zodpovednosť a spoľahlivosť
Zodpovednosť a spoľahlivosť

PPC sa zaväzuje poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú alebo prekračujú očakávania zákazníkov. Pre našich zákazníkov sme vnímavým a spoľahlivým dodávateľom. Proaktívne preberáme zodpovednosť. "Niekto by to mal urobiť", nikdy nie je prijateľným ospravedlnením.

Orientácia na zlepšenie
Orientácia na zlepšenie

Náš úspech je založený na kvalite a výkonnosti našich produktov, službách a ľuďoch. Snažíme sa zlepšovať tým, že sa vždy pýtame, "čo môžeme urobiť lepšie?"

Trvalo udržateľný rozvoj
Trvalo udržateľný rozvoj

PPC sa dobrovoľne zaväzuje k sociálnej a environmentálnej zodpovednosti prostredníctvom systému environmentálneho manažérstva, firemných hodnôt, certifikácií a informovaní o environmentálnych a sociálnych záležitostiach.

Efektívnosť
Efektívnosť

Ako výrobca a distribútor produktov, spoločnosť PPC sa zaviazala k výrobe najvyššej kvality s čo najúčinnejším využívaním svojich zdrojov, aby sa darilo pokračovať a prosperovať s pretrvávajúcim zlepšovaním. Zároveň je nevyhnuté oceňovať dosiahnuté ciele našimi zamestnancami.

Partnerstvo
Partnerstvo

PPC sa zaväzuje vytvárať partnerstvá so svojimi zákazníkmi a dodávateľmi s cieľom zabezpečiť navzájom výhodné dlhodobé vzťahy.

Ďalej....