Ochrana osobných údajov

Dňa 25.05.2018 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré vo všetkých krajinách Európskej únie zaviedlo nové jednotné pravidlá, týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

S uvedeným Nariadením vstúpil do platnosti aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upresňuje jednotlivé články Nariadenia na pomery Slovenskej republiky

Prevádzkovateľ týmto informuje obchodných partnerov a všetky dotknuté osoby, že spracúva ich osobné údaje v súlade s uvedenou legislatívou v informačných systémoch, ktoré tvoria prílohu tejto informácie a sú umiestnené na webovom sídle prevádzkovateľa:

2_IS personalistika a mzdy-uchádzači o zamestnanie – Informácia o spracúvaní osobných údajov

3_IS odborná prax –  Informácia o spracúvaní osobných údajov

4_IS evidencia obchodných partnerov – Informácia o spracúvaní osobných údajov

5_IS účtovné doklady – Informácia o spracúvaní osobných údajov

6_IS kamerový systém – oprávnený záujem – vonkajší areál – Informácia o spracúvaní osobných údajov

7_IS  kontrola vstupu do objektu (evidencia návštev) – Informácia o spracúvaní osobných údajov

10_IS oznamovanie protispoločenskej činnosti – Informácia o spracúvaní osobných údajov

11_IS preventívne protinákazové opatrenia (COVID-19) – Informácia o spracúvaní osobných údajov

12_IS  správa registratúry – Informácia o spracúvaní osobných údajov

13_IS  korporátna agenda – Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Kontaktná osoba za PPC Čab, a.s.: Ing. Silvia Grupačová, ochrana.os.udajov@ppcinsulators.com

Bezpečnostný správca za PPC Čab, a.s.: Bc. Miloš Štefanka, milos.stefanka@ppcinsulators.com

Zodpovedná osoba za PPC Čab, a.s. za dohľad nad ochranou osobných údajov:

Zamestnanec spoločnosti ProEnergy, s.r.o., dpo7@proenergy.sk